For læreren

Gutta og plastflasker Foto Lise Wulff

Skriket fra naturen åpner for mange ulike vinklinger i undervisningsøyemed

Prosjektet kan gjøres stort og tverrfaglig, eller midre og rettet mot enkeltfag, og det kan knyttes til kompetansemål på en rekke trinn (se under). En oversikt over dette finner du lenger ned på siden.

Prosjektet er tilrettelagt i samarbeid med en pilotskole, der lærere og elever har gitt sin tilbakemelding. Du kan se et par filmer her, fra klasser og skoler som har brukt prosjektet: Drøbak Montessori Ungdomsskole (pilotksolen) og Nesøya 7. trinn. Tilbakemeldingen fra elevene er at de synes det har vært gøy å gjøre noe som er litt annerledes enn det de pleier.

FORSLAG TIL UNDERVISNINGSOPPLEGG

Ut i fra erfaringer fra pilotskolen, kan følgende opplegg fungere bra:

1)    Vis denne filmen til elevene, som introduksjon og motivasjon: Invitasjon til å delta i prosjektet Skriket fra naturen

2)    Del inn i grupper som ønsker å jobbe med samme materiale

3)    Innsamlingen av materiale: Dette kan ta litt tid, særlig hvis man ønsker et stort Skrik. Derfor er det lurt å introdusere prosjektet noen uker før selve Skriket skal lages. Ha noen kasser i klasserommet, der valgt materiale legges. Elevene tar med materiale jevnt og trutt, og kan følge med på hvordan haugen vokser. (Eks. Hvis man velger småelektronikk, så kan alle sjekke hjemme om de finner noe som ikke brukes lenger, og ta med til skolen. Man kan høre med noen naboer, og ta med til skolen. Man kan sette ut en innsamlingsboks på nærbutikken, som tømmes innimellom og taes med til skolen. Et annet eksempel: Hvis man velger metall, kan elevene skylle det som brukes hjemme i matlagingen, og ta med på skolen – haugen vil vokse raskt!)

4)    Sett av 1-2 skoletimer til å forske i valgt materiale. Bruk lenker på prosjektets hjemmeside, eller søk fritt selv. Lag info-plakat med noen bilder og faktasetninger, som “Visste du at…?” Plakatene henges opp i klasserommet eller annet sted på skolen.

5)    Sett av ca 2 skoletimer til å lage Skrik, ta foto og rydde opp. Elevene bør ha en plan for hva de gjør med materialet etterpå, f.eks. at det leveres til resirkulering.

6)    Send foto og innleveringsskjema til scream@thescreamfromnature.com for å delta i konkurransen.

Om dette blir for omfattende i tid, kan man gjøre et miniprosjekt:

Introduksjonstime:

1)    Vis denne filmen til elevene, som introduksjon og motivasjon: Invitasjon til å delta i prosjektet Skriket fra naturen

2)    Lærer velger et materiale alle skal jobbe med, som er lett å få tak i, for eksempel plastflasker eller plastkorker fra drikkekartonger. Alle tar med det de har hjemme til neste time, og man kan samle på skolen (særlig korker fra melkekartonger i lunsjen på barneskolen)

3)    Hvorfor skal vi lære om plast? Lærer viser en film om plast i havet: https://vimeo.com/25563376 (ca 7. trinn og oppover) eller noen av disse: http://www.nrk.no/skole/sok?query=plast (barneskolen).

4)    Lekse til neste gang: Skriv 1 faktasetning om plast

Neste time:

5)    Lærer viser film om Edvard Munch. Korte filmer som passer for alle finnes her: http://podium.gyldendal.no/kanal-s-5-7/forsiden/kunst-og-handverk/edvard-munch

6)    Elevene tar med plastkorkene/-flaskene ut i skolegården og lager ett felles Skrik fra naturen. Noen har ansvar for å lage Skrik, noen for å ta foto, noen for å levere til resirkulering, og noen for å lage en plakat med alles faktasetninger.

7)    Foto og innleveringsskjema sendes til scream@thescreamfromnature.com

FAGOMRÅDER

Prosjektet kan gjøres stort og tverrfaglig, eller midre og rettet mot enkeltfag:

 • Kunst og håndverk: Lage et eget Skrik fra naturen. Lære om Edvard Munch. Fotografere, tenke motiv og utstnitt.
 • Samfunnsfag/naturfag: Om miljø, avfall som ressurs, resirkulering. Elevene kan f.eks. samle inn plast, metall eller el-avfall. Snakke om innsamlet materiale. Hva skjer med materiale hvis vi resirkluerer det? Hvordan er prosessen? Hva kan det bli til? Hva skjer hvis vi ikke resirkulerer? Forske på dette i klassen.
 • Norsk: Se på Munchs egne tekster (www.emunch.no), analysere, skrive selv. Blogge om prosjektet. Om dere sender foto av deres “Skrik fra naturen” til scream@thescreamfromnature.com, kan vi legge det på bloggen vår (https://munch150.wordpress.com), og elevene kan skrive inn sine kommentarer. Bloggen er myntet på barneskolen. Ungdomsskolen og videregående kan benytte facebook.com/thescreamfromnature.
 • Matte: Bergene størrelser – fra tegning til virkelig størrelse. Teknisk tegning ligger på hjemmesiden vår. (www.thescreamfromnature.com >> Your Scream)

Prosjektet ønsker at elevene forsker i relevant materiale, enten om Edvard Munch, eller om valgte område innen miljø. På http://www.thescreamfromnature.com >> Norges beste, ligger det tips til lenker der elevene kan finne informasjon.

Et mål er bevisstgjøring og eierskap, at elevene forstår hvorfor det er viktig å gjøre noe og at det har betydning. Å synliggjøre mengder gjennom konkret innsamling av materiale gir et sterkt og tydelig budskap, og er ofte en øyeåpner.

KOMPETANSEMÅL

Prosjektet kan benyttes av alle som ønsker, samtidig som det vil være ekstra aktuelt i forhold til kompetansemål på noen trinn. F.eks:

 • 2. trinn naturfag: Delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er obesrvert. Snakke om menneskets plass i naturen.
 • 2. trinn kunst og håndverk: Lage enkle gjenstander og former
 • 4. trinn naturfag: Argumentere for forsvarlig fremferd i naturen. Innhente informasjon om naturfaglige tema, systematisere og presentere data.
 • 4. trinn kunst og håndverk: Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer. Lage enkle utstillinger av egne arbeider.
 • 7. trinn naturfag: Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser.
 • 7. trinn kunst og håndverk: Fotografere og reflektere over bruk av motiv og utsnitt. Gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere har satt spor etter seg.
 • 10. trinn naturfag: Teknologi og design: teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn. Mangfold i naturen: Foreslå tiltak som kan verne 
naturen for framtidige generasjoner.
 • 10. trinn kunst og håndverk: Design: beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping. Visuell kommunikasjon: bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder.
 • VG1 studieforberedende og yrkesfaglig: Bærekraftig utvikling: Gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling, kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan 
bidra til bærekraftig forbruksmønster, undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på 
argumenter og konklusjoner i debattinnlegg.
 • VG3 studieforberedende: Forskerspiren: drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder. Energi for framtiden: Gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer 
for framtiden.
 • Generelt IKT:  Finne frem i digitale medium, sortere innholdet i kategorier og produsere materiale som kan publiseres

IMG_6739 lett

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s